Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Projekty

 1. Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy2
 2. Digitalizujeme školu
 3. Projekt „Prevence projevů rizikového chování a podpora přátelského prostředí ve škole.“
 4. Badatelská výuka v přírodovědných předmětech
 5. Šablony 2023 – JAK
 6. Šablony2021
 7. Šablony 2018
 8. Šablony 2016
 9. Mezinárodní spolupráce
 10. Globe
 11. Recyklohraní
 12. CLIL
 13. Etwinning
 14. Přírodní zahrada ZŠ Lískovec
 15. IROP

1. Doučování žáků škol

3. Projekt „Prevence projevů rizikového chování a podpora přátelského prostředí ve škole.“

Žáci od první do deváté třídy procházejí programem obsahujícím aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti zařadit se do kolektivu třídy a spolupracovat. Jsou rozvíjeny schopnosti rozeznat projevy sociální patologie a adekvátně svému věku na ni reagovat, například pomoci kamarádovi, kamarádce vyhledat pomoc. Důležitou součástí popsaného procesu je adaptační kurz na počátku šesté třídy a čtvrté třídy.

Z dotace, kterou poskytl Moravskoslezský kraj z dotačního programu „PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024“, hradíme adaptační kurz pro 6. třídu, 4. třídu a část workshopů primární prevence.

4. Badatelská výuka v přírodovědných předmětech

Realizací projektu chceme podpořit a modernizovat formu výuky přírodovědných předmětů. Klademe velký důraz na badatelské dovednosti našich žáků, snažíme se u žáků podněcovat chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. Máme zájem podpořit enviromentální výchovu v naší škole a záměrem je vybavení stávající učebny pomůckami a zařízením podporujícím badatelskou výuku přírodovědných předmětů. Chceme měnit přístup žáků k přírodovědným předmětům.

Z dotace, kterou poskytl Moravskoslezský kraj z dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ byly hrazeny náklady projektu „Badatelská výuka v přírodovědných předmětech“. Byly zakoupeny žákovské soupravy Voltík I. a Voltík II. dále byl pořízen měřící systém Vernier s čidly pro výuku přírodovědných předmětů.

5. Šablony 2023 JAK

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, osobnostní a sociální
rozvoj žáků a jejich podpora s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání,
podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních
pracovníků).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004186

Plakát publicita

6. Šablony 2021

Publicita Šablony 2021

7. Šablony 2018

Naše škola je zapojena do projektu Šablony 2018 spolufinancovaného EU. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009293

Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků.

8. Šablony 2016

Naše škola je zapojena do projektu Šablony 2016 spolufinancovaného EU

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001071

Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků včetně sdílení zkušeností pedagogů.

9. Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 2021/2022 se navázat na spolupráci z minulých let se Srbskou školou Sveti Sava z Čačaku a se španělskou školou Colegio Palacio de Granda. Se srbskými kamarády řešíme problematiku odpadů u nás a u nich. Se španělskými kamarády jsme se teprve seznamovali.

10. Globe

je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno 111 zemí ze všech kontinentů. Nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty.

https://www.globe.gov/

https://globe-czech.cz/cz/globe-games

11. Recyklohraní

Od 1. 9. 2008 se Základní škola a Mateřská škola ve Frýdku – Místku, Lískovci účastní školního recyklačního projektu RECYKLOHRANÍ.

Školní recyklační program si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a obalů a zapojení do vzdělávání v oblasti nakládání s odpady. Škola je vybavena odpovídajícími sběrnými nádobami.

V průběhu roku žáci plní úkoly, které jsou zadávány centrálně tak, aby splňovaly nároky na enviromentální vzdělávání. Za splněné úkoly získáváme body do vyhodnocení na konci školního roku.  Další body jsou za zapojení do sběrných akcí vyhlašovaných v průběhu roku, Např. sběr starých mobilů.

Zapojením do tohoto projektu podporujeme správné nakládání s odpady u žáků i širší veřejnosti. Další informace naleznete na webu www.recyklohrani.cz.

 

12. CLIL

Učíme metodou CLIL

Naše škola využívá ve výuce metodu CLIL. CLILem se můžete setkat napříč všemi ročníky i různými předměty. Děti se setkávají s CLILem na 1. stupni v hodinách tělocviku, matematiky, prvouky, na 2. stupni v hodinách dějepisu, zeměpisu apod. V čem spočívá metoda CLILu ukazuje projekt s názvem Green English.

Projekt s názvem Green English je zaměřen na výuku pomocí metody Clil – Content Language Integrated Learning. Obsahem výuky jsou přírodovědná a ekologická témata, se kterými se děti seznámí již v naší mateřské školce a poté pokračují v rozšiřování svých znalostí na naší základní škole.

Projekt Green English v sobě spojuje angličtinu a ekologii. V čase, který věnujeme dětem v Green English je seznamujeme s životem zvířat, rostlin, zákonitostmi přírody, ekologickým chováním, tříděním odpadů, počasím apod. Výuka je vedena v angličtině, přičemž anglický jazyk není cílem této výuky, ale pouhým prostředkem. Umožňuje tak dětem se svobodně rozvíjet nehledě na jejich jazykové nedostatky. Podporujeme tak jazykovou rozmanitost vyučovaných předmětů. Zároveň tak podporujeme děti, aby využily svůj potenciál a vyzkoušeli si své možnosti, i když nemají kvalitní jazykové znalosti a nadání. Popř. mají výukové obtíže, poruchy učení apod. Tyto děti s námi v projektu pracují také, jsou velmi aktivní, pomáhá to jejich rozvoji v cizím jazyce, mohou totiž v projektu Green English mluvit a používat anglický jazyk, aniž by se obávali případných chyb, jsou neustále motivováni a to má pak vliv na jejich výsledky v běžné výuce. Tím, že nabízíme tento projekt ve škole a umožňujeme se dětem do projektu zapojit v běžné výuce, v kroužku nebo jen jako zpestření výuky v mateřské škole v kroužku anglického jazyka, dáváme možnost dětem i ze slabších sociálních vrstev, aby se v cizím jazyce vyvíjeli a byli neustále motivováni k dalšímu studiu. Tím, že vyučujeme v projektu metodou Clil, dáváme dětem s poruchami učení velkou příležitost zažít si svůj vlastní úspěch. Obohacení výuky v mateřské škole stejně jako kroužek Green English, kde s dětmi na projektu pracujeme, je zcela bezplatný a umožňuje tak i dětem z různých ekonomických zázemí, aby se neustále rozvíjely a trávily svůj čas efektivně. Získaly tak přidanou hodnotu, kterou nenabízí jakákoliv škola.

13. Etwinning

Etwinning je mezinárodní síť škol, jejímž cílem je vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

Pomocí Etwiningu úspěšně realizujeme projekty v jazykové a přírodovědné oblasti.

Německý jazyk – Die frage des Monats (Otázka měsíce), do kterého se s námi zapojila dánská škola. Certifikát
Anglický jazyk – Our cities, bylo zapojeno více škol (Polsko, Finsko, Ukrajina, Island). Sledovali (a vyráběli) jsme videa a prezentace z míst, kde žáci bydlí, kam chodí ve volném čase apod. Certifikát
Ve šk. roce 2008/2009 naše škola získala 3. místo s projektem Spoločná experimentáreň a obdržela Národní cenu pro eTwinning.

Ve šk. roce 2010/2011 http://skuspokus.blogspot.com/ cílem projektu bylo podchytit zájem o experimentální činost dětí s důrazem na rozvoj jejich kompetencí v dnešním světě.

Dalším cílem je smysluplné využití ICT komunikace. Uvědomování si potenciálního rizika při komunikaci na Internetu.

Ve šk. roce 2011/2012 proběhl projekt Měříme svět, získal 1. místo v soutěží o nejlepší eTwinningový projekt na Slovensku apostoupil do dalšího semifinálového kola soutěže o Evropské ceny eTwinning 2012.

Ve šk. roce 2014/2015 naší škole byl za eTwinningový projektu „Keď vyrastiem, budem… Když vyrostu, budu…“

udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label), který je důkazem toho, že naše práce odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Náš projekt je navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

http://kedvyrastiem.blogspot.sk

Ve šk. roce 2016/2017 v přírodovědné oblasti jsme získali i mezinárodní cetrifikát European Quality label za projekt Už viem prečo… Už vím proč… Już wiem dlaczego…,

Ve šk. roce uskutečnila Ing. Vítková projekt Final exam – Sneak peek, který následně byl hodnocen jako jeden z nejlepších čtyř projektů celého Dánska roku 2018.

Ve šk. roce 2018/2019 proběhl projekt P.A.T.E.N.T s polskou a slovenskou školou cílem bylo seznámit žáky s osobnostmi na vědeckém a technickém poli zúčastněných zemí.

Ve šk. roce 2019/2020 vznikl etwinningový projekt Christmas spirit! ve spolupráci se srbskými školami – komunikačním jazykem je angličtina.

Také tento školní rok se pokusíme navázat kontakty a vytvořit nové projekty.

14. Přírodní zahrada ZŠ Lískovec

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je využít přírodní potenciál rozlehlé zahrady základní školy.

Projekt „Přírodní zahrada ZŠ Lískovec“

15. IROP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zkvalitnění zázemí pro výuku odborných předmětů, zajištění bezbariérovosti a vnitřní konektivity Základní školy v Lískovci.