Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Poradenství

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje součinnost se školskými poradenskými zařízeními, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Výchovná poradkyně

Mgr. Petra Procházková

petra.prochazkova zavináč liskovec.cz

Tel.č. 732 648 686

Konzultační hodiny 2023/2024: středy 16:00 – 16:45  – nutno sjednat předem telefonicky nebo e-mailem

Náplň práce

 • Koordinace poradenských služeb ve škole.
 • Organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky.
 • Organizace péče o žáky vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu.
 • Karierní poradenství – pomoc při výběru vhodného oboru SŠ a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy.
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem.
 • Pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče.
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.

Užitečné odkazy:

www.infoabsolvent.cz – pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy

www.stredniskoly.cz – ucelený přehled všech středních škol v ČR

www.rodina.cz – vše o rodině

Školní metodik prevence

Mgr. Martin Labisch

martin.labisch zavináč liskovec.cz

Tel. č. 777 485 517

Konzultační hodiny 2023/2024: středy 16:00 – 16:45  – nutno sjednat předem telefonicky nebo e-mailem

Náplň práce

 • Prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • Individuální pomoc žákům při řešení osobních problémů.
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence.
 • Řešení problémů spojených se školním neprospěchem.
 • Pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti řešení sociálně patologických jevů.
 • Příprava a realizace preventivního programu školy
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům.
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – OPPP,  Policie ČR.
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy.

Užitečné odkazy:

Veřejný ochránce práv dětem

http://www.saferinternet.cz     Dětská práva na internetu a hepline tel: 800 155 555.

Členka ŠPP se zaměřením na speciální pedagogiku

Mgr. Monika Mužná

monika.muzna zavináč liskovec.cz

Tel. č. 777 485 517

Konzultační hodiny 2023/2024: čtvrtky 14:00 – 15:30  – nutno sjednat předem telefonicky nebo e-mailem

Náplň práce

 • Individuální práce se žáky v rámci předmětů speciální pedagogické péče
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy.
 • Vedení inventáře a správa kompenzačních a reedukačních pomůcek.
 • Spolupráce s výchovným poradcem při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) žáků.
 • Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy poskytujícím nápravnou péči žákům.
 • Spolupracuje v součinnosti s výchovným poradcem se ŠPZ.
 • Poskytuje poradenskou činnost zákonným zástupcům žáků.